İÇTİHATLAR
KADININ SÜREKLİ İNTERNETE GİRMESİ VE FACEBOOK İSİMLİ SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNİ KULLANMASI
Zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne aykırı olup, diğer taraf için ortak hayatı çekilmez kılar. Devamı.

BOŞANMADA TARAFLARDAN BİRİNİN DAHA FAZLA KUSURU OLMASI 
Eşine hakaret eden ve sürekli şiddet uygulayan tarafın diğer tarafa göre boşanmaya neden olan olaylarda daha fazla kusurlu olduğu. Devamı

KİRACI ALEYHİNE DÜZENLEME YASAĞI
 6098 S.K.'ya Göre Kiracıya Kira Bedeli ve Yan Giderler Dışında Başka Bir Ödeme Yükümlülüğü Getirilemeyeceği. Devamı
BİLİNEN EN SON ADRESE TEBLİGAT ÇIKARILMADAN MERNİS ADRESİNE TEBLİGAT  ÇIKARILMASI
Mahkemece, davalının bilinen en son adresi araştırılmadan dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü doğrudan davalının mernis adresine Tebligat Kanunun 21/2. maddesi uyarınca tebliğ edilmiştir. Bu durumda dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü tebliğleri usulsüz olup, davalının savunma hakkı kısıtlanmıştır. Devamı

EVDE MUHAFAZA EDİLEN ZİYNET EŞYALARININ ÇALINMASI
Günlük Yaşamda Özel Günlerde Kullanacağı Nitelikteki Ziynetlerini Her Yönüyle Güvenli Olduğuna İnandıkları ve Bu Sebeple Satın Aldıkları Evde Bulundurmalarının ve Baza Altında Saklamalarının Davacılara Bir Kusur Olarak İzafe Edilemez. Devamı
TEMYİZ HARCI TAMAMLANMADAN TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILAMAYACAĞI
Temyiz isteyen feri müdahil tarafın kendisinin ya da işleminin harçtan istisna ve muafiyetinin bulunmadığı belirgin olmakla temyiz isteminin incelenmesi için temyiz başvurma ve temyiz peşin harçlarının tahsili gerekir. Devamı

İPOTEĞİN KALDIRILMASI İSTEMİ- AİLE KONUTU ŞERHİ
Tapuda aile konut şerhi olmasa da bunu bilebilecek durumda olan veya bilen kişinin iyi niyetinin bulunduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.  Devamı

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA KARŞI İTİRAZ
Reddi veya Kabulü Halinde İtiraz Üzerine Verilen Kararlara Karşı Temyiz Yolu Kapalı Olduğu - 6100 S.K. İle Yeni Müessese Getirilerek Kanun Yolu İle İstinaf Yolu Belirtildiği   Devamı

GEREKÇESİ BULUNMAYAN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ
Yabancı Mahkeme Kararlarının Salt Gerekçesinin Bulunmamasının Kesinleşmiş Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizine Engel Olmayacağı ve Bunun Kamu Düzenine Açıkça Aykırılık Sayılmayacağı  Devamı

İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASINA KONU OLUP OLMAYACAĞI
İşçinin Davanın Açıldığı Tarihte Alacağın Miktarını Yahut Değerini Tam Kesin ve Objektif Olarak Belirleyebilmesinin Kendisinden Beklenemeyeceği Bir Durum Varlığı Gerektiği - Alacağın Değeri Veya Miktarının İşverenin Vereceği Bilgi Veya Tahkikat Aşamasında "Bilirkişiden Hesap Raporu Alınması Gibi" Belirlenebilecek Hale Gelmesi  Devamı
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA KUSUR
Türk Medeni Kanunu'nun 166.md.'sine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun bulunmasının gerekliliği. Devamı

İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı uyarınca inanç ilişkisi ancak, yazılı delille kanıtlanabilir. Bu yazılı delil, tarafların getirecekleri ve onların imzalarını taşıyan bir belge olmalıdır.
  Devamı
MÜKERRER OY KULLANMA SUÇU
Oy kullandıktan sonra yeniden oy kullanmayı veya buna kalkışmak 298 sayılı Yasa kapsamında suç olarak tanımlanmış ve bu hususlar yaptırıma bağlanmıştır. Devamı

TAPU KÜTÜĞÜNDE AİLE KONUTU ŞERHİ
Aile konutunun maliki olan eş aile konutundaki yaşantıyı güçlüğe sokacak biçimde, aile konutunun ipotek edilmesi gibi tek başına bir ayni hakla sınırlandıramaz. Bu sınırlandırma ancak diğer eşin açık rızası alınarak yapılabilir. Devamı

BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
Gazetecilik etiğine uygun bir biçimde olmayan, doğru ve güvenilir bilgi vermek için iyi niyetli hareket etmeye yönelik ödev ve sorumluluklar yerine getirilmeden yapılan yayın kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir. Devamı