FAALİYET ALANLARI
İcra ve İflas Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine icra ve iflas hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

• İcra  ve iflas  alacaklarının takipleri (ilamlı-ilamsız-kambiyo senedi takipleri);
• İcraya itiraz, itirazın kaldırılması, imzaya ve borca itiraz davaları;
• Haciz ve satış işlemleri;
• Takibin iptali davaları; 
• İstihkak davaları;
• İhtiyatî haciz ve ihtiyatî hacze itiraz davaları;
• Borçtan kurtulma ve menfi tespit (borçlu olmadığının tespiti) davaları;
• Ödenen paranın geri alınması (istirdat) davaları;
• İcra Ceza Mahkemesi ve İcra Hukuk Mahkemesi’nin görev alanına giren diğer davalar;
• Taraflar arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması;
• Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi, buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,
• Gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibi
• Şirket iflas prosedürünün düzenlenmesi ve denetlenmesi;
• Şirketlerin iflas ertelemesi yapabilmesi için iyileştirme projelerinin hazırlanması ve şirketlerin yeniden yapılandırılması,  hususunda danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
• İflas ertelemesi kararının alınması veya uzatılması;
• Finans leasing vb. kuruluşlardan alınacak krediler için sözleşmelerin hazırlanması, akdedilmesi.